Unga kvinnors stress ett allvarligt hot mot Blekinges folkhälsa

Det finns inga belägg för att kvinnor i Blekinge på något sätt skulle vara av klenare virke än kvinnor i övriga Sverige. Men den nationella undersökningen Hälsa på lika villkor 2005 har talat sitt tydliga språk - Blekinges kvinnor mår sämre än kvinnor i övriga landet.  Särskilt de unga, visar en uppföljande undersökning.
Vidare analyser från undersökningen 2005 pekar på att det är socioekonomiska faktorer som ligger bakom den upplevda ohälsan. Länet har en relativt hög andel lågutbildade kvinnor och många kvinnor med låg förvärvsinkomst.

Landstingsoffensiv mot kvinnors ohälsa


För att främja och förbättra hälsan för kvinnorna i länet, både på kort och lång sikt, avsatte Landstinget Blekinge totalt sex miljoner kronor under tre år, bland annat till ett flertal hälsobefrämjande projekt.

Vissa av projekten har Landstinget Blekinge själva stått för. Andra har skett i samverkan med andra parter och aktörer, framförallt länets kommuner. Projekten är sprungna ur verksamheten och bygger på idéer från de medarbetare som dagligen möter patienterna i verkligheten och som har störst kunskap om deras behov och problem. Medarbetarna har utvecklat och testat metoder som de kan ta med sig i sitt arbete, som ett bestående värde.

Yngre kvinnor mår sämre nu än för tre år sedan


Landstinget och kommunerna bestämde att fortsätta undersöka den upplevda hälsan hos befolkningen i Blekinge vart tredje år. Sammanställning pågår men inför kvinnokonferensen presenteras glimtar ur 2008 års undersökning. Den visar att kvinnohälsan, trots stora gemensamma insatser från flera av samhällets aktörer, inte har nått den förbättring man hoppats på.
 
- Tyvärr är hälsobilden i stort densamma som för tre år sedan. Totalt sett har kvinnornas upplevelse av sin hälsa blivit något bättre. Däremot mår yngre kvinnor sämre än 2005, säger Thomas Gustafson, folkhälsostrateg vid Landstinget Blekinge.

Det gäller framförallt kvinnor som är 25 år och yngre och de har besvär med ängslan, oro och stress. Allt kan inte hänföras till låg utbildning och inkomst. Livssituation, livsstil, attityder, motivation och framtidstro är också hälsoparametrar.

 - Detta visar verkligen på att vi måste fortsätta jobbet, kommenterar Birgitta Lundberg, chef för Blekinge kompetenscentrum.

- Man kan ju fråga sig hur det hade sett ut om vi inte hade gjort något alls.
 

Långsiktigt arbete som kräver samverkan


Birgitta Lundberg menar att man måste väga in det som hänt under treårsperioden. Exempelvis har arbetsmarknadspolitiken och sjukförsäkringssystemet förändrats. Samtidigt har alkoholkonsumtionen hos gruppen unga kvinnor ökat, liksom antalet rökare. Allt fler unga kvinnor söker för smärta i muskler och skelett och för psykisk ohälsa.

- Den satsning som nu görs på psykisk ohälsa samt på barn och ungdomar är därför ytterst relevant.

- Det finns en hel del kunskap om fysisk sjukdom, men inte mycket om hur man möter problemet med en förhållandevis stor ohälsa hos kvinnor i allmänhet och unga kvinnor i synnerhet. Det måste bygga på ett långsiktigt arbete, att förändra förhållningssätt till jämställdhet och kvinnors livsmiljö. Det tar tid att ändra fokus. Utan en bred samverkan kommer det inte att gå och inte heller utan engagemang, avslutar Birgitta Lundberg.

Dela (?):
Webbplatsen funkar med Talande webb
Hitta mottagning
Här kan du söka efter kontaktuppgifter till vårdcentraler, mottagningar och andra verksamheter på 1177.se.


Gör det själv
Förnya recept, ändra besökstid, beställ intyg med mera.

E-tjänster

Webbisar, bilder på nyfödda
Webbis
Kartor, vägbeskrivningar
Kartor
Sjukvårdsrådgivning
Råd
Landstinget Blekinge, 371 81 Karlskrona. Tel: 0455-73 10 00,
Fax: 0455-802 50, E-post: landstinget.blekinge@ltblekinge.se
Ansvarig för sidan: Jens Qwarngård
Senast ändrad: 2008-11-11